คุณ รุจาทิตย์ สุชาโต เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27