26 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์