เกี่ยวกับ Walailak ChannelWalailak Channel สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทางวิชาการ ข่าว สาระบันเทิง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

พิมพ์   อีเมล