Image

  Walailak Research Podcast EP.5 : เชื้อราไตรโคเดอร์มา กับการแก้ปัญหาโรคพืชให้เกษตรกร

  โดย รศ.ดร.วาริน อินทนา
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  Walailak Research Podcast EP.4: งานวิจัยด้านปรสิตและพืชสมุนไพร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  โดย รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร
  อาจารย์​ประจ​ำสำนักวิชา​สหเวชศาสตร์

  Walailak Research Podcast EP.3 : นวัตกรรม น้ำมันหอมระเหย กับความปลอดภัย ของอาหารและบรรจุภัณฑ์

  โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน

  รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

  Walailak Research Podcast EP.2 : งานวิจัยด้านเคมี เพื่อเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

  งานวิจัยด้านเคมี เพื่อเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (Funtech) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  www.funtechwu.com

  Walailak Research Podcast EP.1 : ไมโครเวฟเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร

  โดย รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ

  อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

  © {2019} Walailak Channel