รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ [Ep.7 l 4-12-2018]