สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ "วิชาชีพโดดเด่น มุ่งเน้นวิจัย รับใช้สังคม"